Bạn cần hỗ trợ gì?
Hỗ trợ & FAQs | WMS
×
Phương thức tìm kiếm bưu kiện trong Wave là gì?
Giới thiệu tính năng: Trong quá trình sử dụng đóng gói trong  Wave, bạn có thể tự động tìm kiếm bưu kiện cụ thể theo SKU mà đã quét, làm cho nhân viên đóng gói biết trước thông tin SKU trong bưu kiện(Loại hình+Số lượng), để tránh tình huống tìm kiếm mù, nâng cao hiệu lực đóng gói; đồng thời để tránh ghi nhầm số lượng SKU của bưu kiện trong quá trình ghi.

Hỗ trợ 3 cách: Tìm kiếm theo thứ tự, Tìm kiếm phía trước hoặc Tìm kiếm phía sau.1. Tìm kiếm theo thứ tự: Sau khi người dùng quét SKU, hệ thống sẽ tìm kiếm bưu kiện theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trong Wave, nếu tìm kiếm thành công, hệ thống sẽ tải thông tin SKU của bưu kiện và lần quét SKU tiếp theo chỉ có thể quét các SKU còn lại của bưu kiện hiện tại để kiểm tra và đóng gói.2. Tìm kiếm phía trước: Sau khi bạn quét SKU, hệ thống sẽ hiển thị bưu kiện chứa SKU, sau khi người dùng chọn bưu kiện chỉ định, hệ thống sẽ tải thông tin SKU cho bưu kiện này và lần quét SKU tiếp theo chỉ có thể quét các SKU còn lại của bưu kiện hiện tại để kiểm tra và đóng gói.3. Tìm kiếm phía sau:
Bạn có thể quét bất kỳ SKU nào và chỉ khi loại và số lượng SKU được quét tương ứng với các bưu kiện không in phiếu giao hàng trong Wave thì việc kiểm tra và đóng gói mới có thể hoàn tất.