Bạn cần hỗ trợ gì?
Hỗ trợ & FAQs | Vận chuyển
×
Hỗ trợ & FAQs
Vận chuyển
Làm thế nào để hủy kết nối Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển 3PL?

Nếu bạn muốn hủy kết nối Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển 3PL, có thể thủ công thao tác như sau: