Bạn cần hỗ trợ gì?
Hỗ trợ & FAQs | Báo cáo
×
Tại sao số lượng đơn hàng ngày hôm qua không chính xác?

Vì dữ liệu được phản hồi qua API hơi chậm nên đơn hàng của ngày hôm qua có lẽ chưa hoàn toàn được đồng bộ xong sang phần mềm. Nếu bạn gặp trường hợp này, chúng mình kiến nghị bạn xem dữ liệu vào ngày hôm sau.

Ví dụ: Sau chiến dịch 9.9, ngày 10/09 bạn check thấy số lượng đơn hàng của ngày 09/09 không đúng, bên em kiến nghị bạn check lại vào ngày 11/09.

Vì sao giá trung bình không chính xác?
Vui lòng xác nhận xem bạn đã từng sửa giá sản phẩm hay cài đặt giá khuyến mãi giữa chừng. Nếu không, xin vui lòng ấn vào đây để liên hệ với chúng tôi.
Tại sao tôi không thể xem dữ liệu trong 30 ngày trước khi ủy quyền sau khi tôi ủy quyền?

Hệ thống sẽ chỉ thống kê dữ liệu của 7 ngày trước đó vào ngày thứ hai sau ngày bạn ủy quyền.

Ví dụ: Bạn ủy quyền gian hàng vào ngày 09/11. Hệ thống sẽ bắt đầu thống kê dữ liệu của 7 ngày trước vào 00:00 ngày 10/11 (Tức là dữ liệu của ngày 03/11, 04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 09/11).

Tại sao số lượng kiện hàng ra kho và số lượng đơn hàng trong báo cáo tồn kho lại khác nhau?
Vui lòng kiểm tra đơn hàng của bạn có trường hợp tách đơn không,
Nếu có trường hợp tách đơn, 1 ID đơn hàng tương ứng với nhiều mã vận đơn, khi hệ thống thống kê số lượng kiện hàng ra kho, 1 mã vận đơn được tính là 1 kiện hàng.
Cài đặt lấy giá trị chi phí hàng hóa có tác dụng gì?
Chỉ được sử dụng để tính toán chi phí hàng hóa trong Lợi nhuận ước tính của đơn hàng và các Bao cáo lợi nhuận, và những sửa đổi ở đây sẽ chỉ có hiệu lực để tính toán lợi nhuận cho các đơn hàng tiếp theo.

Nếu chọn "Lấy giá vốn tồn kho của SKU hàng hóa": Việc tính toán lợi nhuận ước tính sử dụng giá vốn hàng tồn kho của kho giao hàng đơn hàng và tính toán báo cáo lợi nhuận sử dụng giá nhập và xuất khi hàng hóa được xuất kho.
Chú ý: Đối với những đơn hàng không giao hàng tại BigSeller, khi tính toán lợi nhuận sẽ mặc định sử dụng giá tham chiếu của SKU hàng hóa.
Nếu chọn "Lấy giá tham chiếu của SKU hàng hóa": Mặc định lấy giá tham chiếu của SKU hàng hóa này, nếu giá tham chiếu là 0, thì lấy 0.
Nếu chọn "Ưu tiên lấy giá vốn tồn kho, nếu giá vốn là 0 thì lấy giá tham chiếu": Ưu tiên mặc định lấy giá vốn tồn kho của SKU hàng hóa này, nếu giá vốn tồn kho là 0, thì lấy giá tham chiếu; .nếu giá tham chiếu là 0, thì lấy 0.


Logic thống kê dữ liệu của SKU Combo

Bạn có hai cách để thống kê dữ liệu của SKU Combo trên trang Tổng quan dữ liệuBáo cáo doanh số bán hàng .
Cách 1: Thống kê theo SKU Combo riêng
Cách 2: Thống kê SKU Combo theo SKU đơn độc(Nếu bạn chọn thống kê theo SKU đơn độc cho SKU combo, dữ liệu bán hàng của SKU combo sẽ được tính trên một SKU đơn độc. )


Phương pháp thay đổi cách thống kê bạn có thể tham khảo hình dưới:

Trên Trang Tổng quan dữ liệu:Trên trang Phân tích bán hàng > Báo cáo doanh số bán hàng